1- مدت زمان رسیدگی مشاور به صورت وضعیت چند روز است؟

2 - تاریخ شروع دوره تضمین چه زمانی است؟