آیا تا بحال با برگ تشخیص مالیات چند میلیونی خود مواجه شده اید آنهم علیرغم اینکه مالیات علی الحساب از کارکرد شما کسر و به سازمان امور مالیاتی ارسال گردیده است.

آیا با جریمه های میلیونی واهی که ناشی از عدم اقدام یا اطلاع شما از ماده ای از قانون یا تبصره ای از بخشنامه های صادر شده توسط سازمان امور مالیاتی می باشد مواجه شده اید

در صورتیکه قابل بدانید ما به عنوان مشاور همراه شما ، تمام تکالیف قانونی شما را گوشزد نموده و از پرداخت مالیات مضاعف و جرایم مربوطه شما را معاف می نمائیم .

اظهارنامه ارزش افزوده ، عملکرد و صورت عملیات فصلی الکترونیکی و لیست مالیات شما را به گونه تهیه و تنظیم می نمائیم که شما حداقل مالیات قانونی خود را پرداخته و در صورت بروز هرگونه مشگلی از جمله اعتراض به برگ تشخیص مالیات و نوشتن لایحه مربوطه در کنار شما می مانیم .کافیست فقط به ما اعتماد کنید

                                                    ما را بعنوان مشاور مالی و مالیاتی خود انتخاب نمائید