سپید رهنمون/خدمات ما/خدمات مشاوره مدیریت/مشاوره کار و تامین اجتماعی

علاقمند هستید که صرفا حق بیمه قانونی متعلقه به قرارداد خود را پرداخت و از تعلق حق بیمه مازاد به قراردادهای خود جلوگیری نمائید

.با توجه به نرخ های متعدد و قوانین نسبتا پیچیده سازمان تامین اجتماعی و بعضا عدم اطلاع ذیحسابان از این قوانین در بسیاری مواقع حق بیمه مازاد از کارکرد شما کسر می گردد که در صورت آشنا نبودن با قوانین ، شما حتی متوجه هم نمی شوید .

چنانچه قابل بدانید ما با تجربیات چند ساله می توانیم بعنوان مشاوری آگاه و دلسوز همراه شما باشیم تا مفاصا حساب قراردادهای خود را بدون یک ریال حق بیمه اضافی دریافت نمائید.

لیست های بیمه را طوری تنظیم نموده که مجبور به پرداخت حق بیمه اضافی نباشید.فقط کافیست به ما اعتماد کنید.

 

                                                        ما را به عنوان مشاور همراه خود انتخاب نمائید